NBC's Investor News

แจ้งการปรับหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 / Revision of Criteria for Director Nomination and Election in EGM of Shareholders No. 1/2016
เอกสารแนบ (Attach file)
 20 ต.ค. 2559 19:38:39 แจ้งการปรับหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559
 20 Oct 2016 19:38:39 Revision of Criteria for Director Nomination and Election in EGM of Shareholders No. 1/2016

Back to top